Przycisk do wysłania maila
Przycisk do instagrama
Przycisk do facebooka

531-31-18-18

Umów się na wizytę:

Szybka 29/1, Kraków

Regulamin sprzedaży

Za pośrednictwem strony fryzjerniacharlie.pl możliwy jest zakup kursów elektronicznych w formie m.in. poradników, cykli maili instruktażowych, filmów czy artykułów.

Autorem strony oraz sprzedawanych materiałów są pracownicy firmy Ewa Łysek – Fryzjernia Charlie, tj. Ewa Łysek, Magda Roś i Łukasz Roś. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest firma Ewa Łysek – Fryzjernia Charlie, ul. Szybka 29/1, 31-831 Kraków, NIP 678-154-10-98. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@fryzjerniacharlie.pl lub pod numerem telefonu +48 736-778-466.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Strona – strona internetowa funkcjonująca pod adresem https://fryzjerniacharlie.pl;
 2. Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu Kursu  zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (wg. Art. 221 Kodeksu Cywilnego);
 3. Kurs – treść cyfrowa (m.in. artykuł, film, e-mail, poradnik lub cykl poradników – w formie pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Kursu), którą Użytkownik może kupić od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony;
 4. Sprzedawca – Ewa Łysek – Fryzjernia Charlie, ul. Szybka 29/1, 31-831 Kraków, NIP 678-154-19-98;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Kursu;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży.

§ 2. Kupno Kursu

 1. Kupna Kursu może dokonać wyłącznie Użytkownik z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać kupna Kursu poprzez wybór odpowiedniego linku albo wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie lub we wiadomości e-mail od Sprzedawcy. Podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 3. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Płatność jest realizowana za pośrednictwem usługi przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatności mobilne i płatność kartą.
 6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez użytkownika Kursu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem kupna.
 7. Kupiony przez Użytkownika Kurs zostaje wysłany Użytkownikowi we wiadomości e-mail (lub w serii wiadomości) lub Użytkownik we wiadomości e-mail otrzymuje link pozwalający na dostęp do zakupionego Kursu lub jego elementów.
 8. Jeśli Użytkownik dostaje link umożliwiający dostęp do zakupionego Kursu lub jego elementów, Sprzedający zobowiązuje się na zapewnienie dostępu do nich przez okres co najmniej 3 pełnych miesięcy.

§ 3. Korzystanie z Kursu

 1. Kurs stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Kursu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika aktualnej przeglądarki internetowej kompatybilnej z Google Chrome i aktualnego programu do odczytu plików PDF (np. Adobe Reader) i urządzenia elektronicznego z aktualnym systemem operacyjnym, umożliwiającego używanie tych programów.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie odtworzyć dostarczonego Kursu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@fryzjerniacharlie.pl.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci Kursu i nie jest zobowiązany do świadczenia pomocy prze korzystaniu z Kursu.

§ 4. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Klientem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, np. w formie e-maila lub pisma wysłanego pocztą.
 2. Jeśli w toku zakupu Kursu Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące kupionego kursu lub procesu zakupowego opisanego w § 2 niniejszego Regulaminu na adres e-mail Sprzedawcy, tj. kontakt@fryzjarniacharlie.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca we wiadomości e-mail wezwie Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 6. Sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności na poddanie ich postępowaniu mediacyjnego w drodze uzgodnionej z Klientem będącym stroną konfliktu.
 2. Użytkownik będący Klientem ma możliwość zwrócenia się o pomoc w rozpatrzeniu konfliktu:
  1. do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Klienta;
  2. do organizacji społecznej, do której statutowych działań należy ochrona klienta;
  3. do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  4. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§ 7. Polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i użycia plików cookies zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://fryzjerniacharlie.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8. Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję regulamin u obowiązującą w dniu zawarcia przez Klienta umowy ze Sprzedawcą.

Ewa Łysek - Fryzjernia Charlie

SALON STRZYŻENIA DLA PSÓW

Szybka 29/1
31-831 Kraków

e-mail: kontakt@fryzjerniacharlie.pl

531-31-18-18

NIP: 6781541098

REGON: 351314241


Konto: PL 28 1140 2004 0000 3802 7465 3706
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK


Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych: 2.12/00161/2014

Godziny otwarcia:

8:00 - 19:00

Od poniedziałku do piątku:

8:00 - 14:00

Soboty:

Na strzyżenie psa zapraszamy wyłącznie po umówieniu telefonicznym: 531-31-18-18 📞😊

Polityka prywatności    |    Regulamin sprzedaży    |    Copyright Ewa Łysek - Fryzjernia Charlie